Національний транспортний університет

Співпраця Національного транспортного університету і Черкаського державного технологічного університету — новий поштовх для успішного розвитку вищої освіти

       14 липня 2021 року під час онлайн-зустрічі ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко та ректор Черкаського державного технологічного університету Олег Григор підписали Договір про співпрацю та Договір про організацію програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти.  Це партнерство дасть можливість підвищити якість підготовки фахівців. Відповідно до підписаних документів, партнери співпрацюватимуть задля забезпечення національної кредитної мобільності.
З боку Національного транспортного університету до події долучилися: проректор з навчальної роботи Олександр Грищук, вчений секретар Олександр Мельниченко та помічник проректора Олександр Токін.
На зустрічі у Черкаському державному технологічному університеті також були присутні: проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків Еміль Фауре, проректор з гуманітарно-виховних питань Валентин Лазуренко, декан факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну Микола Підгорний, завідувачка кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації Людмила Тарандушка.
В обговоренні напрямів співпраці двох університетів взяла участь заступниця начальника Департаменту освіти та науки Черкаської облдержадміністрації Оксана Сімушина, яка наголосила на важливості зміцнення партнерства закладів вищої освіти  задля прогресивного розвитку освіти в Україні.
Ми співпрацюємо з Черкаським державним технологічним університетом не один рік, а підписання договорів дасть новий поштовх для розвитку успішної співпраці в умовах реформи вищої освіти в Україні, — наголосив ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко.

Посилання на новину

Договір про співпрацю між Національним транспортним університетом та Черкаським державним технологічним університетом

Договір про організацію програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти між Національним транспортним університетом та Черкаським державним технологічним університетом

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України (Міжнародний Центр) – науково-навчальна організація, підпорядкована Національній академії наук України та Міністерству освіти і науки України, створена у 1997 році при сприянні Уряду України, ЮНЕСКО, Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

Міжнародний Центр є установою, в роботі якої органічно поєднуються науково-дослідна, навчальна та міжнародна діяльність в галузі інформатики, інформаційних та телекомунікаційних технологій. В Міжнародному Центрі сформовано унікальний колектив провідних вчених, фахівців та висококваліфікованих викладачів, які  створюють і впроваджують нові інформаційні технології, що базуються на інтелектуальних комп’ютерно-телекомунікаційних середовищах.

Центральне місце в програмах робіт Міжнародного Центру займають проблеми штучного інтелекту, нові інформаційні та комунікаційні технології і системи, проблеми інформатизації, створення інформаційного суспільства в Україні та його взаємодії зі світовим інформаційним простором. Міжнародний Центр успішно вирішує одну з ключових проблем інформатики – створення нового покоління високих  наукомістких інформаційних технологій – інтелектуальних інформаційних технологій, що здатні відтворювати елементи інтелекту людини. За основними науковими напрямками  результати Міжнародного Центру визнані в країні і за кордоном.

Очолює Міжнародний Центр член-кореспондент Національної Академії наук України, професор Володимир Ілліч Гриценко.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Тематика наукових досліджень Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України спрямована на розробку фундаментальних і прикладних досліджень щодо створення та використання сучасних засобів навчання та інформаційних технологій в освіті.

Дослідження здійснюються за напрямом 8: Освітнє середовище. Інформатизація освіти. Характер досліджень – комплексний, до їх виконання залучено колективи співробітників різного наукового рівня. Для кожного виконавця сформульовано конкретні завдання, визначено форми та обсяги очікуваних результатів досліджень на кінець поточного року і по завершенні теми.

Серед теоретико-методологічних проблем особлива увага приділялась питанням створення нових підходів до розробки, виробництва та впровадження у навчально-виховний процес сучасних засобів навчальної та учбової діяльності, вирішенню комплексу наукових проблем, пов’язаних з розвитком традиційних, комп’ютерно орієнтованих, інформаційних та комунікаційних засобів та систем навчання, визначенню їх педагогічних можливостей, методик комплексного використання у навчально-виховному процесі.

Основні зусилля співробітників Інституту спрямовані на розв’язування проблеми створення у закладах освіти навчального середовища, адекватного стану технологічного розвитку суспільства, зокрема розвитку інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), впровадження на базі ІКТ дистанційного навчання в системі підвищення фахової кваліфікації працівників освіти.

Очолює Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор Биков Валерій Юхимович.

Інститут прикладного системного аналiзу КПІ імені Ігоря Сікорського

Інститут створено з метою проведення інноваційної освітньої діяльності за різними ступенями вищої освіти та наукових досліджень, спрямованих на отримання, використання та доведення наукових та науково-технічних знань до стадії практичного використання, розроблення методології системного аналізу, математичних методів і програмних засобів для проведення комплексного аналізу та прогнозування проблем держави соціального, економічного, еколого-економічного та технологічного спрямування для задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Основними науковими напрямками діяльності Інституту є:

1. Розроблення методології системного аналізу, методів і засобів системної математики для розв’язання широкомасштабних міждисциплінарних завдань в різних галузях народного господарства країни;

2. Розвиток теорії нелінійного і багатозначного аналізу, нелінійних диференціально-операторних рівнянь, включень і варіаційних нерівностей, методів нескінченновимірного аналізу, теорії та методів оптимізації, теорії ігор, системної математики;

3. Розроблення теоретичних і прикладних основ глобального моделювання та сценарного планування процесів сталого розвитку і оцінювання сукупності головних загроз для якості і безпеки життя людей в рамках діяльності Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» та міжнародної організації «Світова система даних» (WDS);

4. Розроблення теорії і інструментарію сервісно орієнтованих обчислень для створення і підтримки прикладного програмного забезпечення шляхом композиції і управління окремими сервісами, розроблення та впровадження сервісно орієнтованої міждисциплінарної платформи інженерного колективного проектування в грід/хмари середовищі.

Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Кафедра КН та СА плідно співпрацює з факультетом обчислювальної техніки інтелектуальних та управляючих систем.

Факультет обчислювальної техніки інтелектуальних та управляючих систем готує бакалаврів за трьома освітніми рівнями «Програмна інженерія», «Комп’ютерні науки» та «Системний аналіз». По всіх вказаних напрямках підготовки проліцензовано та акредитовано магістратуру. Випускники факультету повністю працевлаштовані і мають великий попит на ринку праці як в Черкаському регіоні, так і за його межами, в тому числі за кордоном.

На факультеті відкрито аспірантуру, де ведеться підготовка схильних до наукових досліджень випускників факультету з а спеціальностями програмне забезпечення обчислювальних машин і систем та інформаційні технології.

Наукові напрями, по яких проводяться дослідження на факультеті: сучасні технології програмування, комп’ютерні науки, системний аналіз, системи підтримки прийняття рішень.

Факультет інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова

Кафедра КН та СА плідно співпрацює з факультетом інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова, зокрема з Кафедрою інформаційних технологій та програмування, Кафедрою комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань, Кафедрою програмної інженерії, Кафедрою теоретичних основ інформатики