Основні напрями науково-дослідної роботи

 • створення і впровадження інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки, медицини й освіти;
 • методи прийняття рішень в інтелектуальних і роботехнічних системах;
 • інформаційні технології моделювання складних систем;
 • теорія та методи оптимізації і дослідження операцій;
 • технології відкритих інформаційних систем;
 • розробка моделей, методів, технологій і засобів дистанційного та дуального навчання;
 • розробка і впровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математичних та комп’ютерних дисциплін.
Учасники проекту інформатизації медичних закладів Черкащини
в Обласному кардіологічному центрі: Тимченко А.А., Директоренко О.В., Триус Ю.В., Шемет І.А. (жовтень 2015 р.)
Засідання науково-методичного семінару кафедри КНІТУ (лютий 2018 р.)

Науково-дослідна діяльність студентів:

 • участь у наукових і проблемних групах, факультативах при кафедрі
 • організація і проведення олімпіад з професійно-орієнтованих дисциплін
 • написання курсових робіт (проектів)
 • написання наукових конкурсних робіт
 • написання випускних, дипломних і магістерських робіт
 • участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

До науково-дослідної роботи, яка тематично пов’язана з навчальним процесом і науковими напрямами досліджень кафедри, залучаються студенти через виконання курсових проектів, написання дипломних і магістерських робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

День студентської науки на кафедрі КНІТУ (2015 р.)

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління має широкі міжнародні наукові контакти і зв’язки з університетами Німеччини, США, Польщі, Болгарії, співпрацює з десятками провідних наукових установ і університетів України, серед них: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України “КПІ імені Ігоря Сікорського”, Інститут інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Херсонський державний університет, Криворізький національний університет.

На кафедрі запроваджуються нові форми наукової спрівпраці з колегами інших університетів і наукових установ. Так 31 березня 2016 р. кафедра КНІТУ взяла участь  у науковому телемості, мета якого– обмін досвідом у галузі використання ІКТ в освіті, науці, техніці та інших сферах діяльності людини, а також анонс наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій і семінарів в університетах та наукових установах України.

Керівники наукового телемосту проф., д.т.н. Заболотній С.В., проф., д.пед.н. Триус Ю.В
Учасники наукового телемосту від ЧДТУ

Колектив кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління постійно працює над удосконаленням навчального процесу і системи управління науково-дослідною діяльністю студентів, над зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці в галузі інформаційних технологій.

Монографії, підручники і посібники, авторами і співавторами яких є викладачі кафедри КНІТУ: