Кафедра КНСА факультету інформаційних технологій і систем ЧДТУ здійснює підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 122 – комп’ютерні науки і 124 – системний аналіз.

Кафедру комп’ютерних наук та системного аналізу (КНСА) було створено за наказом ректора Черкаського державного технологічного університету №236/01 від 3.07.2014 на базі кафедри комп’ютерних технологій.

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Триус Юрій Васильович,  професор, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук.

До складу науково-педагогічного персоналу кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу входять 13 викладачів, з них: 3 доктори наук, професори; 7  кандидатів наук, доцентів; 2 старші викладачі та асистент.

Кафедра КНСА здійснює підготовку зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки за освітніми програмами для бакалаврів: «Комп’ютерні науки та прикладне програмування», для магістрів «Управління стартапами і проєктами в галузі інформаційних технологій», для докторів філософії: “Комп’ютерні науки”, а також зі спеціальності  124 – системний аналіз за освітніми програмами для бакалаврів «Системний аналіз і прикладна логістика», «Штучний інтелект», для магістрів «Системи і методи прийняття рішень».

Бакалаври і магістри з цих спеціальностей готуються як фахівці широкого профілю для ІТ-галузі та різноманітних сфер діяльності людини, що володіють фундаментальними знаннями з вищої математики, програмування, баз даних і знань, а також вміннями проектування і розробки інформаційних систем, систем підтримки прийняття рішень, систем штучного інтелекту з використанням сучасних засобів ІКТ і мов програмування, web-орієнтованих, мобільних і хмарних технологій. Інструментарій фахівця з інформаційних технологій і системного аналітика: методи математичного і комп’ютерного моделювання, системного аналізу та оптимізації, штучного інтелекту, системи комп’ютерної математики, технології програмування, планування, прогнозування і прийняття рішень, а також досвід та інтуїція.

Кафедра має сучасне технічне і програмне забезпечення, необхідне для виконання навчальних планів і освітніх програм з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій. Навчальний процес з дисциплін професійної і практичної підготовки студентів здійснюється на базі лекційної аудиторії імені професора Тимченка А.А. (ауд. 507), трьох навчальних комп’ютерних лабораторій: нових інформаційних технологій (ауд. 509); автоматизованих систем управління (ауд. 508); системного аналізу та моделювання (ауд. 510).

Лекційна аудиторія імені професора Тимченка А.А. (ауд. 507).
Комп’ютерна лабораторія нових інформаційних технологій (ауд. 510)

Всі комп’ютери кафедри та її лабораторій об’єднані у локальну мережу з виходом до мережі Internet, приміщення кафедри і лабораторій покриті Wi-Fi.

У лабораторіях встановлено такі пакети системних і прикладних прогам: MicrosoftOffice; Mathcad, Matlab, Deductor, HideSQL, IBExpert, Eclipse, IntelliJIDEA, медичні інформаційні системи «Доктор Елекс» і «ЕМСІМЕД», багатофункціональний програмний комплекс для управління підприємствами та організаціями«IS-pro» та інші програмні комплекси, зокрема розроблені співробітниками кафедри Модель-Плюс, Фактор, Ідент, AlgoMachines, ASimplex тощо.

На базі кафедри КНтаСА працюють Центр медичних інформаційних систем ЧДТУМережева Академія Cisco.

Всі дисципліни, що передбачені навчальними планами спеціальностей, підготовку з яких здійснює кафедра КН та СА, на 100 % забезпечені підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами як у друкованому, так і в електронному вигляді, при цьому більшість з них написані викладачами кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасні інформаційні технології, використовує мультимедійну техніку, систему підтримки дистанційного навчання ФІТІС (fitis.moodle.chdtu.edu.ua) на базі системи дистанційного навчання Moodle, що активно використовується студентами денної і заочної (дистанційної) форм, які навчаються за комп’ютерними спеціальностями і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання з циклу дисциплін науково-природничої підготовки і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Персональний кабінет користувача в СПДН ФІТІС на базі Moodle

Переддипломна практика студентів проводиться на базі провідних ІТ-компаній м. Черкаси: QATestLab, InterLink, Master of Code Global, центру розвитку кар’єри в галузі IT Master Academy, компанії «Тріумф IT», в ІТ-відділах провідних регіональних установ і підприємств: Головного фінансового управління Черкаської обласної державної адміністрації; Головного управління статистики Черкаської області; Черкаської дирекції ВАТ “Укртелеком”; ВАТ “Азот”; Укрсоцбанку; Приватбанку; ВАТ “Райффайзен Банк “Аваль”; ВАТ “Черкасцивілпроект”, Черкаському обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистикита інших.

Кафедра тісно співпрацює з провідними ІТ-компаніями м. Черкас: Triare, InterLink, QATestLab, Тріумф-ІТ та ін.

Переважна більшість випускних робіт бакалаврів і магістрів присвячена темам, що врахувують саме потреб базових установ і підприємств та ІТ-компаній.

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими основними напрямами:

 • створення і впровадження інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки, медицини й освіти;
 • методи прийняття рішень в інтелектуальних і роботехнічних системах;
 • інформаційні технології моделювання складних систем;
 • теорія та методи оптимізації і дослідження операцій;
 • технології відкритих інформаційних систем;
 • інформаційні технології управління проєктами;
 • розробка моделей та методів управління ІТ-проєктами та ІТ-стартапами;
 • розробка моделей, методів, технологій і засобів дистанційного та дуального навчання;
 • розробка і впровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математичних та комп’ютерних дисциплін.

Кафедра КНСА є ініціатором і організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці»яка регулярно проводиться з 2010 року.

Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014) перед виїздом на екскурсію

До науково-дослідної роботи, яка тематично пов’язана з навчальним процесом і науковими напрямами досліджень кафедри, залучаються студенти через виконання курсових проектів, написання бакалаврських і магістерських робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Науково-дослідна діяльність студентів здійснюється у таких формах:

 • участь у наукових і проблемних групах, факультативах при кафедрі;
 • організація і проведення олімпіад з професійно-орієнтованих дисциплін;
 • написання курсових робіт (проектів);
 • написання наукових конкурсних робіт;
 • написання випускних, дипломних і магістерських робіт;
 • участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Кафедра КНСА має широкі міжнародні наукові контакти і зв’язки з університетами Німеччини, США, Польщі, Болгарії, Казахстану, співпрацює з десятками провідних наукових установ і університетів України, серед них: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України “КПІ імені Ігоря Сікорського”, Національний університет будівництва і архітектури, Інститут інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Колектив кафедри КНСА постійно працює над удосконаленням навчального процесу, системи управління науково-дослідною діяльністю студентів, зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці в галузі інформаційних технологій.

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульв. Шевченка 460, 1 корпус, кім. 511,

Тел. (0472) 51-15-84

E-mail: [email protected]

Презентація кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу: