Кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій, доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу

Науково-педагогічна біографія

Закінчив з відзнакою Черкаський державний технологічний університет у 2005 р. за спеціальністю «Радіотехніка». У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» за темою: «Методи поліноміального оцінювання параметрів полігаусових моделей при моментно-кумулянтному описі». В 2019 році отримав вчене звання доцента кафедри інформатики, інформаційної безпеки та документознавства. Автор 5 патентів на користну модель, 5 наукових статей у міжнародних індексованих виданнях та понад 15 статей у фахових виданнях України.

Основні дисципліни, що викладаються

«Комп’ютерні мережі», «Технології захисту інформації та безпека програмного забезпечення».

Сфера наукових інтересів

Моделі та методи статистичної обробки сигналів та негаусових процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EGd6WEsAAAAJ&hl

https://publons.com/researcher/2915542/anatolii-chepynoha/

http://orcid.org/0000-0003-3921-6557

Контакти:

e-mail: a.chepynoha@chdtu.edu.ua

Інші види діяльності

Сертифікований інструктор мережевої академії Cisco.

Має акредитацію для викладання курсів:

Комп’ютерні мережі – CCNA

ІТ та Кібербезпека – IT Essentials, CCNA Security, CyberOps Associate

 

Основні навчально-методичні праці праці

1. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» освітньої програми «Радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Упоряд.: А.В. Гончаров, А.В. Чепинога;  М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 61 с. – Назва з титульного екрана.

2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Цифрова схемотехніка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Чепинога А.В., Мартиненко С.С.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 42 с. – Назва з титульного екрана.

3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія інформації та кодування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 125 «Кібербезпека» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Чепинога А.В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 28 с. – Назва з титульного екрана.

Участь у конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвячена пам’яті професора Кунченка Ю. П. (Черкаси, ЧДТУ, 2017 р.).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвячена пам’яті професора Кунченка Ю. П. (Черкаси, ЧДТУ, 2019 р.).

3. The international research and practical conference «The development of technical science: problems and solutions». April 27-28. Czech Republic, Brno, 2018.

Сертифікати: